Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 501 вопросов и 6 445 155 ответов!

У чому полягає відмінність провідників від діелектриків?

5-9 класс

Lexacovalencko 06 окт. 2015 г., 4:33:11 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kamillamironova
06 окт. 2015 г., 5:07:07 (5 лет назад)

провідники проводять тепло, струм, звук
а діелектрики нв

Ответить

Другие вопросы из категории

3. Циліндрична бочка з двома отворами заповнена олією (рис. 2). Необхідно, не нахиляючи бочку, злити з неї олію за допомогою гнучкого тонкого шланга,

один кінець якого опускається в олію, а через інший викачується повітря доти, доки шланг не заповниться олією й вона не потече самостійно під дією сили тяжіння. Знайдіть найбільшу масу олії, яку таким чином можна злити з бочки. Діаметр бочки – D=60 см, висота – Н=90 см, початковий рівень олії – h=70 см, відстань між зовнішніми краями отворів – d=52 см, довжина шланга – 1,5 м, густина олії – 900 кг/м3. Площа круга радіусом R: S=πR2, де вважатимемо, що π=3,14.

Сравните значения выталкивающей силы , действующее на тело , целиком погружённое в воду , на Земле F1 и на Луне F2 .Ускорение свободного падения на Земле

равно 10 м/c , ускорение свободного падения на Луне равно 1.6 м/c .
1.F1=F2
2.F1=0.16F2
3.F1=25F2/4
4.Соотношение сил зависит от значения плотности вещества , из которого сделано тело .

Читайте также

1. Чи завжди в тіла виявляється ваги?

2. Наведіть приклади, коли вага тіла дорівнює нулю.
3. Наведіть приклади таких рухів, коли вага тіла дорівнює силі тяжіння, яка діє на це тіло, більша від неї чи менша.
4. У чому відмінність ваги тіла від сили тяжіння, що діє на тіло? На які тіла діє кожна з цих сил?
5. а) Чи мають вагу водорості які ростуть із дна водойми?
6. а) Хлопчик, піднявшись на сходи, випустив із рук посудину з Водою. Чому дорівнював тиск води на дно посудини під час падіння?

1. Чи завжди в тіла виявляється ваги?

2. Наведіть приклади, коли вага тіла дорівнює нулю.
3. Наведіть приклади таких рухів, коли вага тіла дорівнює силі тяжіння, яка діє на це тіло, більша від неї чи менша.
4. У чому відмінність ваги тіла від сили тяжіння, що діє на тіло? На які тіла діє кожна з цих сил?
5. а) Чи мають вагу водорості які ростуть із дна водойми?
6. а) Хлопчик, піднявшись на сходи, випустив із рук посудину з Водою. Чому дорівнював тиск води на дно посудини під час падіння?

1 Виберіть правильне твердження. Варіант 1 Для напівпровідників... Варіант

2Для металів...

А) опір не залежить від температури

Б) опір зростає при збільшенні тем­ператури

В) опір зменшуєть­ся при збільшен­ні температури

Г) опір при 0 °С зникає

2. Як зміниться маса речовини, яка осідає на електроді, якщо

Варіант 1 Варіант 2

збільшити силу струму через електроліт зменшити в 4 рази тривалість процесу

в 4 рази? електролізу?

А) Збільшиться в 4 рази

Б) Зменшиться в 4 рази

В) Не зміниться

Г) Збільшиться в 2 рази

3. Використовуючи таблицю Д. І. Менделєєва, визначте кількість протонів та нейтронів у ядрі

Варіант 1 Варіант 2

фосфору.

хлору.

А) Протонів -нейтронів -

-18,

17

Б) Протонів — нейтронів -

-16, -15

В) Протонів -нейтронів -

-15, -16

Г) Протонів -нейтронів -

-17,

-18

4. Яка речовина утворюється при а-розпаді

Варіант 1 Варіант 2

83Ві209 90Ті232

А) Полоній

Б) Уран

В) Радій

Г) Талій

5. Який із вказаних ізотопів має більшу активність? Порівняйте, користуючись табличними даними

Варіант 1 Варіант 2

1) період напіврозпаду заліза (59)— 1) період напіврозпаду натру (24) — 45 діб; 15,4 години;

2) період напіврозпаду йоду (131) — 8 діб. 2) період напіврозпаду сірки (35) — 87 діб.

А) За вказаними даними

Б) Активність першого

В) Активність другого

Г) Активність однакова

визначити неможливо

більша

більша

6. Енергія випромінювання , поглинена тілом -100Дж. Чому дорівнює доза поглиненого тілом випромінювання для тіла

Варіант 1 Варіант 2

Масою 50 кг Масою 0,5 кг

А) 5000 Гр

Б) 2 Гр

В) 200 Гр

Г) 50 Гр

Достатній рівень (3 бали)

Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою

7. Установіть відповідність між

Варіант 1

назвою закону та його застосуванням.

А) Правило свердлика; Б) закон Ампера; В) правило лівої руки; Г) правило правої руки

1. Визначення полярності котушки;

2. визначення напрямку сили Ампера;

3. визначення величини сили Ампера;

4. визначення сили струму;

5. визначення напрямку силових ліній маг­нітного поля.

А) Досліди Фарадея; Б) досліди Ампера; В) досліди Ерстеда; Г) досліди Гілберта.

Варіант 2

назвою дослідів та їх змістом.

А) Досліди Фарадея; Б) досліди Ампера; В) досліди Ерстеда; Г) досліди Гілберта

1. Дія провідника зі струмом на магнітну

стрілку; 2 взаємодія постійних магнітів;

3. взаємодія двох провідників зі струмом;

4. взаємодія двох заряджених тіл;

5. утворення електричного струму при зміні магнітного поля.

8. Установіть відповідність між

Варіант 1 назвою пристрою (приладу) та його призначенням.

А) Двигун постійного струму; Б) гучномовець; В) генератор змінного струму; Г) електропідйомник

1. Підсилення електромагнітних коливань;

2. підйом важких вантажів;

3. отримання змінного струму;

4. перетворення електричної енергії на механічну;

5. регулювання сили струму в електрично­му колі.

Варіант 2

діями зі струмами та результатами цих дій.

А) У магнітному полі провідник 1. обертається в магнітному полі;

зі струмом... 2. ...виникає індукційний струм

Б) рамка зі струмом... 3. ...провідник коливається відносно ко­тушки;

В) при замиканні ключа в котушці 4. ...рухається під дією сили Ампера

Г) при зміні напряму руху магніту 5. ...змінюється напрямок індукційного струму.

Високий рівень (3 бали)

У завданні 9 розв'яжіть задачу

9. Під час поділу одного ядра Урану в атомному реакторі виділяється енергія 200 МеВ. (1 еВ = 1,6 • 1019 Дж). Повному розпаду підлягає 2,38 г Урану.

Варіант 1 Варіант 2

Скільки води можна підігріти від 0 °С до Скільки треба спалити нафти, щоб отримати

кипіння за рахунок виділеної енергії? таку саму енергію, як і при повному розпаді ядер Урану?Вы находитесь на странице вопроса "У чому полягає відмінність провідників від діелектриків?", категории "физика". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "физика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.